Datasikkerhed

Datasikkerhed
Den nye lovgivning – Persondataforordningen

Det er ikke nyt for os at passe godt på dine data. Men ny EU-lovgivning i skikkelse af 
persondataforordningen skærper fra den 25. maj 2018 kravene til, at vi kan dokumentere, hvordan vi behandler og passer på dine data.
Derfor har vi udarbejdet procedurer og systemer der sikre at vi behandler  dine personlig data med stor forsigtighed: 

Borgerskolen Lemvig har omfattende procedurer og systemer til at beskytte de oplysninger om personer, som indgår i vores systemer.

Vores tiltag retter sig mod to typer af risici; dels fra eksterne, fx hackere, og dels fra interne, dvs. fra vores medarbejdere og fra brugere med særlig tilladelse til at bruge oplysninger hos os.

For at sikre os mod at eksterne parter kan skaffe sig adgang til fortrolige oplysninger, gør vi følgende:

  • Vi opbevarer aldrig fortrolige oplysninger uden for vores sikkerhedszone, og vi anvender krypterede eller sikre linjer, når vi henter eller modtager oplysninger.
  • Vi anvender tidssvarende it-sikkerhedsløsninger og professionelle rådgivere.
  • Vi vedligeholder løbende vores medarbejderes kompetencer vedr. it-sikkerhed.

For at sikre at vores medarbejdere og autoriserede brugere overholder regler, gør vi følgende:

  • Vi sørger for, at vores medarbejdere kender vores regler om datafortrolig-hed og datasikkerhed, og alle medarbejdere har skrevet under på tavshedspligt, og på at overtrædelse vil få alvorlige konsekvenser for ansættelsen.
  • Vi kontrollerer løbende, at medarbejderne kun har adgang til oplysninger, som er absolut nødvendige for deres opgaver.

PERSONDATAPOLITIK FOR BORGERSKOLEN LEMVIG

 

Generelt

Denne persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig. Her kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. På www. borgerskolen-lemvig.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af Politikken.

 

Dataansvarlig

Borgerskolen Lemvig er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Borgerskolen Lemvig

Skolegade 12

7620 Lemvig

Tlf.: 6340 1000

[email protected]

CVR: 86998815

 

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil Lov nr. 502 af 23. maj 2018  om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at henvende dig til vores kontaktperson vedr. persondata. Du kan kontakte os på følgende måder:

E-mail:         [email protected]

Telefon:       6340 1000

Ved brev:     Borgerskolen Lemvig, Skolegade 12, 7620 Lemvig. Mrk. persondata 

  

Vi behandler følgende persondata

 

Når du er indskrevet hos os som beboer:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Navn – adresse, cpr, tlf, mail opholdskommune, betalingskommune i oprettelse i System Bosted. Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelse oplyses efter eget valg.Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Udføre socialt arbejde for udsatte i Danmark efter servicelovens §110

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

ALMINDELIGE PERSONOPLYSNINGER:

Når du bliver indskrevet hos os, behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Det juridiske grundlag er  Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra h, idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for kunne bidrage til et konstruktiv ophold på Borgerskolen.

Almindelige personoplysninger:

·         Cpr-nummer

·         Kontaktoplysninger

·         Sociale forhold

·         Motivation for ophold

 

 

PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER:

·         Helbredsoplysninger, hvor det er relevant

·         Race og etnisk baggrund, hvor det er relevant

 

·         Det juridiske grundlag ernødvendig af hensyn til ydelse og forvaltning af social- og sundhedsomsorg på grundlag af national ret: Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra h

(læs mere uddybende om bestemmelserne i forordningen

side 208-227 på dette link)

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Videregivelse af oplysninger vil ske til samarbejdspartnere /myndighederTidsrum for opbevaring:Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på at dine oplysninger slettes så snart de ikke tjener noget formål – samt efter at ophold er ophørt

Når du søger job hos os:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Navn, adresse, fødselsdato samt øvrige oplysninger der fremgår af din ansøgning

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Vurdering af din ansøgning i forhold til den søgte stilling – hvad enten ansøgningen er opfordret eller uopfordret.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Ved din ansøgning giver du os lov til at behandle de data du har tilsendt os med henblik på en vurdering af din ansøgning i forhold til den opslåede stilling, ved uopfordret ansøgning i forhold til alle relevante stillinger på Borgerskolen

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Dine oplysninger behandles udelukkende internt på Borgerskolen og videregives  ikke

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:

Nej

Tidsrum for opbevaring:

Ansøgningen i.f.b stillingsopslag opbevares i 3 måneder efter stillingen er opslået med mindre du i din ansøgning udtrykkeligt anmoder om anden opbevaringsperiode. Ved uopfordret ansøgning opbevares ansøgningen i 3 måneder efter modtagelsen, med mindre du i din ansøgning udtrykkeligt anmoder om anden opbevaringsperiode

Når du besøger vores hjemmeside:  Borgerskolen-lemvig.dk:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Når du besøger vores hjemmeside og klikker dig rundt i vores univers, indsamler vi ingen oplysninger.

4.            Dine rettigheder

4.1          Indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 2.3) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

 

4.2          Berigtigelse og sletning: Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

 

4.3          Begrænsning af behandling: Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

 

4.4             Dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

 

4.5             Indsigelsesret: Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

 

Tilbagekaldelse af samtykke: Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. En tilbagetrækning af samtykke kan have konsekvenser for det videre samarbejde mellem dig og Borgerskolen Lemvig. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

 

Du kan skrive til [email protected] for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

 

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

 

Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger.

5                 Sikkerhed

5.1             Vores behandling af personoplysninger er underlagt vores procedurer for behandlingssikkerhed og risikovurdering. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

 

6                 Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: [email protected]

 

7                 Opdatering af denne Politik

7.1             Borgerskolen Lemvig er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.

 

7.2             Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Denne politik er seneste opdateret 25. maj 2018

 

KONTAKT OS

 

Borgerskolen Lemvig

Skolegade 12

7620 Lemvig

Borgerskolen satser på det sikre

Borgerskolen satser på det sikre

Det blev den konstituerede leder af Borgerskolen, Tine Olesen, som nu også er udnævnt til at være den nye leder af tilbudet i Skolegade i Lemvig.Hun afløser dermed Tina Dominicussen, som stoppede i foråret. Tine Olesen er fastansat som leder fra årsskiftet. Inden hun...

read more

Borgerskolen i Lemvig skal have ny Forstander

Efter en periode med sygefravær har Forstander Tina Dominicussen  sammen med Borgerskolens bestyrelse indgået en aftale som betyder, at Tina Dominicussen er stoppet som leder af Borgerskolen i Lemvig. Bestyrelsen har samtidig konstitueret souschef Tine Olesen som...

read more

JUBILÆUMSFILM OM 100 ÅRS INDSATS FOR UDSATTE MENNESKER

Landsorganisationen KFUM's Sociale Arbejde blev grundlagt i 1918 og kan derfor i 2018 fejre 100-års jubilæum som selvstændig landsorganisation. Men jubilæet fejres blandt andet også med udgivelsen af en jubilæumsfilm, det tegner et billede af 100 års socialt arbejde...

read more
Kfum`s Sociale Arbejde tilbyder gratis konfliktløsning

Kfum`s Sociale Arbejde tilbyder gratis konfliktløsning

En låst konflikt er en af de mest drænende situationer, som mennesker kan befinde sig i, og depression, stress og angst ses ofte hos mennesker i svære konflikter. Derfor kan konfliktmægling være et rigtig godt værktøj til at få løst en konflikt og komme videre i...

read more
SELVEJE DANMARK

SELVEJE DANMARK

Brancheforeningen for selvejende organisationer Ifbm at Borgerskolen overgår fra,  at have haft en driftsaftale med Lemvig kommune til, at blive en selvejende institution under Kfum`s Sociale Arbejde i Danmark med virkning fra d. 1. juli 2016, har vi opnået medlemskab...

read more
GRATIS HJÆLP TIL MÆND I KRISE

GRATIS HJÆLP TIL MÆND I KRISE

Borgerskolen tilbyder nu gratis psykologisk rådgivning til mænd der befinder sig i en eksistentiel krise som følge af skilsmisse, hjemløshed eller misbrug. Psykoterapeut Poul Tambjerg har  konsultation på Borgerskolen hvor han træffes efter aftale.Alle kan rette...

read more

FIND OS HER

KONTAKT OS

 

Borgerskolen Lemvig

Skolegade 12

7620 Lemvig

FIND OS HER